ADANA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Sorumlulukları

          Personel ve Destek Hizmetleri 

 • İşlerin Hizmet standartlarına uyumunu sağlamak,
 • Müdürlük personelinin maaş, tayin, terfi, ceza, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlük personelinin kanuni izin, hastalık ve mazeret izinleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Müdürlüğün giderlerini belirleyip ödenek talep etmek ve giderler ile ödeneğin harcanma işini takip etmek,
 • Müdürlüğün demirbaş işlerini yapmak ve güncellemek,
 • Müdürlüğün mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve bütçe hesaplarını elektronik ortamda (defter) tutmak,
 • Müdürlük için gerekli araç, gereç, kırtasiye ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Müdürlüğün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,
 • Hizmet araçlarının bakım, ikmal ve onarımlarının yapılması işlerini takip etmek,
 • Müdürlüğün yazışma işlerini yapıp gelen ve giden evrak hizmetlerini düzenlemek,
 • Hizmet içi eğitim ve programlarının yapılmasını koordine etmek,
 • Müdürlüğün direktif ve genelgelerini personele duyurulmasını sağlamak,
 • Müdürlükle ilgili yayınların takip edilmesini sağlamak,
 • İl Müdürlüğünün yıllık Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak ve süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına göndermek,
 • Bakanlığın Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelinin hazırlanması amacıyla İl Müdürlüğüne bağlı harcama birimlerinin taşınır hesaplarını konsolide etmek,
 • Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Hal Hakem Heyeti başkan ve üyeleri ile bilirkişilerin ücret ve huzur haklarının ödenmesi işlerini yapmak,
 • Personelin görevlendirme yazışmalarını yapmak,
 • Ahilik Haftası kutlama çalışmaları ile faaliyetlerini yürütmek, (Kooperatif ve Esnaf İşleri Şubesi ile koordineli olarak)
 • Sivil savunma ile ilgili işleri yapmak,
 • Aylık faaliyetlere ait raporları düzenlemek ve süresi içerisinde ilgili yerlere göndermek,
 • Şube ile ilgili istatistik tutmak ve çıkarmak,
 • Şube ile ilgili yazışmaların zamanında ve yazışma kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • İşi biten evrakların düzenli bir şekilde dosyalanarak arşivde muhafazasını sağlamak ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Yapılacak olan yetki devirleri uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Gümrük ve Ticaret Denetmenleri ve yardımcıları ile ilgili işlemleri yürütmek, yardımcı olmak,
 • Yukarıda zikredilmeyen ancak kendi şubesini ilgilendiren diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Müdürlük makamınca verilen diğer görevleri yapmak,