ADANA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğümüz Hizmet Standartları

ADANA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Esnaf ve Sanatkârlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi
1-Dilekçe
2-Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Yönetim Kurulu Kararı
3-Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi
 
4-Dekont
15 Gün
2 Piyasa gözetim ve denetim kapsamında ürün güvenliği denetiminin yapılması
1-Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
2-Yıllık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı
6 Ay
3 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi
1-Dilekçe
2-Şirket Yönetim Kurulu kararını imzalayan üyelerin seçildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneği
3-Şirket Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
4-Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
5-Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
10 Gün
4 Esnaf ve Odalarına İlişkin Bakanlık tarafından alınan şikayetlerin değerlendirilmesi
1-Esnaf ve Odalara İlişkin Şikayet Dilekçesi
4 Ay
5 Kooperatiflere ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi
1-Dilekçe
4 Ay
6 Hal Hakem Heyeti Başvurularının Kabulü, Değerlendirilmesi, Toplantı İçin Karar Alınması ve İlgililere Bilgi Verilmesi
1-Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe ve ekleri
3 Ay
7 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
1-Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname
2-İmza Sirküleri
3-Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
4-Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
5-Sanayi, ithalatçı, komisyoncu, tüccar, perakendeci sıfatı le yapılan başvurularda ilgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
6-Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
7-Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
8-Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
9-Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
10-Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
11-İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
1 Gün
8 Esnaf ve Tacir Ayrımı Hakkında Mutabakat Komitesi kurularak başvuruların alınması, incelemesi ve sonuçlandırılması
1- Mutabakat Komitesi Başvuru Dilekçesi
2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi
3- Esnaf Odası Kayıt Belgesi
 
4-Başvuruda Bahsi geçen Esnafların vergi levhaları
3 Ay
9 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi
1-Dilekçe
2-Vergi Levhası
3-Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
4-İmza Sirküleri
 
5-Faaliyet Belgesinin aslı
1 Gün
10 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
1-Dilekçe
2-Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
3-Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
4-Ticaret Sicil Yetki Belgesi
15 Gün
11 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi
1-Dilekçe
 
2-Taahhütname
 
3-Sermayenin ¼ nün bankaya yatırıldığına dair dekont
 
4-Oda kayıt belgesi
 
5-Vergi levhası
6-Adli Sicil Belgesi
7-Nüfus Cüzdanı
8-Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
9-Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi veya Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi(2 adet noter tasdikli, 2 adet fotokopi)
1 Gün
12 Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi
1-Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
2-Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
3-Yönetim Kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış 6 (altı) adet değişiklik metni
 
4-Yönetim Kuruluna ait imza sirküleri
 
5-Yürürlükte bulunan ana sözleşme örneği
 
6-Kooperatif Bilgi formu
1 Gün
13 Tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli incelenmesi yapılarak ilgililere bilgi verilmesi
1-Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
 
2-Fatura, servis fişi vb. belgeler(gerekli durumlarda)
6 Ay
14 İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi İçin yapılan başvuruların alınması ve Belge verilmesi
1-Dilekçe
2-İmza Sirküleri (noter onaylı)
3-Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi
4-Mal listesi, Kapıdan Satış Yapılması Öngörülen İl/İller Tüketicilerin Ödemelerini Yapabilecekleri Banka Posta ve Benzeri Bilgileri, Satıcı ve Sağlayıcının Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi/TC Numarası, Tüketicinin Cayma Hakkının İletebileceği adres ve telefon bilgilerini içeren iş yeri dışında satış yetki belgesi formu
5-İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi (2 adet)
6-Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
3 Gün
15 Münferid Ticari Tesisler İçin Kamu Yararı Kararı Başvurusunun Değerlendirilmesi ve İlgili Makamın Olurunun Alınması
1-İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından istenen kamu yararı kararı belgesi talebi
2-1/1000 Ölçekli Kadastral Pafta veya 1/5000 Ölçekli Kadastral Pafta
3-Tapu Senedi
  4-Plan
30 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Adnan EKİZ İsim : Azmi YEŞİL
Unvan : İl Müdür V. Unvan : Vali Yardımcısı
Adres : Döşeme Mh.Yeni 60075 Sk.Baysan İş Merkezi
  B Blok Kat:4 Seyhan/ADANA
Adres : Döşeme Mh. Mücahitler Caddesi, Yeni Valilik Binası 01330
Telefon : 0 322 402 01 50-51 Telefon : 03224592743
Faks : 0 322 402 01 52 Faks : 03224588352
e-Posta : a.ekiz@gtb.gov.tr e-Posta : http://www.adana.gov.tr